dailymarkets.info Daily Markets Info - Ekonomi - Politika - Strateji

dailymarkets.info
Title: Daily Markets Info - Ekonomi - Politika - Strateji
Keywords:
Description: Ekonomi - Politika - Strateji
dailymarkets.info is ranked 2255865 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,986. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. dailymarkets.info has 43% seo score.

dailymarkets.info Information

Website / Domain: dailymarkets.info
Website IP Address: 104.27.163.16
Domain DNS Server: ns2.byethost23.org,ns1.byethost23.org

dailymarkets.info Rank

Alexa Rank: 2255865
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

dailymarkets.info Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,986
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $492
Yearly Revenue: $5,986
Daily Unique Visitors 1,509
Monthly Unique Visitors: 45,270
Yearly Unique Visitors: 550,785

dailymarkets.info WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sat, 13 Aug 2016 11:41:13 GMT
Server cloudflare-nginx

dailymarkets.info Keywords accounting

Keyword Count Percentage

dailymarkets.info Traffic Sources Chart

dailymarkets.info Similar Website

Domain Site Title

dailymarkets.info Alexa Rank History Chart

dailymarkets.info aleax

dailymarkets.info Html To Plain Text

Daily Markets Info - Ekonomi - Politika - Strateji Daily Markets Info Ekonomi – Politika – Strateji Home Yaz?lar ?ne ??kanlar Temel Analiz Teknik Analiz E?itim Videolar Haberler Twitter You Tube RSS Forex Ara?lar? Canl? Grafikler Ekonomik Takvim Televizyon Finansal Ara?lar Downloads Downloads2 Downloads3 Downloads4 The CIA and The Muslim Brotherhood: How The CIA Set The Stage For September 11 Reverend Franklin Graham, the pugnacious preacher who delivered the prayer at President George W. Bush’s 2001 inauguration, might have a bone to pick with the Central Intelligence Agency (CIA). When Franklin branded Islam “a very evil and wicked religion” after the 9/11 terrorist attacks, he had no idea that American spies were once eager to promote a Muslim leader in the Middle East modeled after his own father, the famous evangelist Billy Graham. Read more… payla? Tweet Posted by dmoadmin - August 2, 2016 at 5:44 pm Categories: General, ?ne ??kanlar, Yaz?lar Tags: 2001, 9/11 attacks, Bush, cia, Franklin Graham, muslim brotherhood, Robert Baer, Sleeping with devil K?z ?ocuklar?n G?mülerek ?ldürülmesi (Wa’d al Banat) Bu makalede, Cahiliye Araplar?n?n en ?ok ele?tirilen uygulamalar?ndan biri olan k?z ?ocuklar?n?n g?mülerek ?ldürülmesi adetinin Araplar aras?nda yayg?n olup olmad???, ne zamandan beri uyguland???, uygulanma keyfiyeti ve sebepleri üzerinde durulacak; bu arada az da olsa kaynaklarda yer alan erkek ?ocuklar?n?n ?ldürülmesine de de?inilecektir. Konuyla ilgili elimizde geni? bilgi bulunmamakla(1) birlikte ba?ta hadis kitaplar? olmak üzere ?e?itli kaynaklarda yer alan az say?daki da??n?k rivayetlerden hareketle meseleyi incelemeye ?al??aca??z. Ayetlerin ba?lar?n? dikkate al?nmak kayd?yla Cahiliye d?nemi Araplar? i?in ?nemli kaynaklar?m?zdan biri Kur’an-? Ker?m’dir. Kur’an’da, geni? malumat verilmeden, yerilen bir davran?? olarak ?ocuklar?n ?ldürülmesinden ve baz? sebeplerinden s?z edilir. Hemen belirtelim ki bu konuyla ilgili kaynaklar?m?zda yer alan bilgiler, gerek dini kayg?larla gerekse ba?ka sebeplerle Cahiliye d?nemini yermek amac?yla epeyce abart?lm??t?r. Read more… payla? Tweet Posted by dmoadmin - July 10, 2016 at 8:02 pm Categories: General, ?ne ??kanlar, Yaz?lar Tags: Allatu, Amr b. Luhay, Atargatis, Defnu'l-benat mine'l-mekrumat, endogamy, exogamy, Hire, Hz Muhammed, hz ?mer, ?slam, Kebire, k?z ?ocuklar?n g?mülerek ?ldürülmesi, Lahmi, Nu'man, Rabi'a, Temimliler, Uzza, ve'd, wa'd al banat SWAP ??lemleri ve Faiz SWAP’?n?n (IRS) Temel Unsurlar? Günümüz ekonomisinde globalle?en piyasalar ve artan kaynak ihtiyac? sebebiyle i?letmeler finansal piyasalarda fon aray???na girmi?tir. Artan rekabet ko?ullar? sebebiyle yükselen maliyetler ve artan likidite ihtiyac? sebebiyle firmalar?n yapt?klar? fonlamalarda faiz oranlar? fonlama maliyetlerini etkileyen en ?nemli unsurdur. Yükselen fon maliyetleri firmalar?n karl?l?klar?n? olumsuz y?nde etkilerken bu durum ?irket ratinglerini dü?ürmekte ve daha maliyetli fonlama yapmak zorunda kalmaktad?rlar. Bu sebeple finansal piyasalarda sunulan en ?nemli ürünlerden biri olan SWAP i?lemleri; finansal yükümlülüklerin risklerine g?re takas?n? yapmaktad?r. Finansal anlamda, swap, iki taraf?n belirli bir zaman dilimindeki ?demelerinin kar??l?kl? olarak de?i?iminde anla?t?klar? bir finansal i?lemdir. De?i?ime konu olan ?demeler, faiz, anapara veya hem anapara, hem de faiz ?demeleri olabilmektedir. Haz?rlanan makalede SWAP i?lemlerinin tan?m? ve neleri kapsad???na de?inmi? olup faiz swaplar?n? incelenmi? ve makroekonomi literatürüne g?re faiz oranlar?n? etkileyen fonksiyonlara k?sa de?inilmi?tir. Read more… payla? Tweet Posted by dmoadmin - June 28, 2016 at 8:45 am Categories: E?itim, General, ?ne ??kanlar, Yaz?lar Tags: faiz swap, IRS, swap, swap depolar?, swap piyasalar?, swap türleri ?bn Haldun’un Siyaset Teorisi ve Siyasal Sistem S?n?fland?rmas? Siyasal toplumun olu?umundan bu yana insanlar?n en ?ok u?ra?t??? konulardan biri toplumun nas?l y?netilece?i konusudur. Y?neten-y?netilen ayr?m?n?n ba?lang?c?na dayand?r?labilecek olan siyasal toplumun olu?umundan itibaren y?netim yetkisinin kime ait oldu?u sorunu (toplumun tümüne, belli kesime ya da tek bir ki?iye) sürekli tart??ma konusu ola gelmi?tir. Siyaset biliminin ba?lang?c? da esas?nda siyasal düzenleri ve y?netim bi?imlerini s?n?fland?rmakla olmu?tur. Siyasal düzenlerin ya da sistemlerin toplumlar a??s?ndan ?nemi, egemenli?in kime ait oldu?undan ve bununla ili?kili olarak toplumdaki kaynaklar?n da??l?m?nda ?nemli kararlar?n kimler taraf?ndan verildi?inden kaynaklanmaktad?r. Read more… payla? Tweet Posted by dmoadmin - June 22, 2016 at 2:06 pm Categories: E?itim, Yaz?lar Tags: akli siyaset, asabiyet, bedevi doplum, bedevi toplum, devlet, fera? d?nemi, hadari toplum, ?bn Haldun, israf d?nemi, istibdat d?nemi, mülk, müsalemet d?nemi, politik ütopyac?l?k, riyaset, siyasal sistem s?n?fland?rmas?, sosyal bilimler, zafer d?nemi Kaplumba?alara Terapi -Size Bay K.’yi tan?tmama izin verin, Antik Yunanistan’dan varl?kl? bir kaplumba?a. Anlat bakal?m Bay K. , nas?l b?yle zengin oldu?unu a??kla bize. -“Al?akg?nüllü bir kaplumba?a olmama ra?men, yü-rüyü?ümün yava?l???na gülerlerdi hep. Ko?may? denedi?imde, kahkaha atmaktan da vazge?ip dalga ge?erler, hatta bazen kaba bir ?ekilde taklidimi yaparlard?. Di?er yarat?klar yan?mdan sallana sallana olsa bile h?zla ge?erken, bana ‘H?zl? Gonzales’ derler, benimle dalga ge?erek ge?erlerdi. Haks?zl??a u?ruyordum; ?ürümü? gibi, süprüntü gibi hissediyordum kendimi. Ama sonra, hayat?m de?i?ti. -Arkada?lar?nca Zany(Tuhaf) diye hitap edilen Eleal? Profes?r Zenon’u ke?fettim. -Kendinizi tan?t?r m?s?n?z, Bay K. ? Read more… payla? Tweet Posted by dmoadmin - June 21, 2016 at 12:59 am Categories: ?ne ??kanlar, Yaz?lar Tags: A?il, bay K, Eleal?, her ?ey birdir, kaplumba?alara, Profes?r, terapi, zany, Zenon Keynes ve Friedman’a G?re Ekonomik ?stikrar?n Sa?lanmas?nda Para ve Maliye Politikalar?n?n Rolü Ekonomik istikrar?n sa?lanmas?nda Para Politikas? ?nlemlerinin mi, yoksa Maliye Politikas? ?nlemlerinin mi daha etkin oldu?u ekonomistler aras?nda ?ok?a tart???lm??t?r. J.M. Keynes ve izleyenler Par Politikas? etkileme sürecinin dolayl? ve bir tak?m k?s?tlamalara tabi oldu?u belirterek ekonomik istikrar?n sa?lanmas?nda Maliye Politikas?n?n etkinli?ini ifade etmi?lerdir. M. Friedman ise, J.M. Keynes’in ekonomi ilmine katk?lar?n? devrim, kendisinin ve Chicago Okulunun yeni anlay???n? ise kar?? devrim olarak nitelemi? ve Keynes’in bu g?rü?üne kar?? ??karak ekonomik istikrar?n sa?lanmas?nda Para Politikas?n?n daha etkili olaca??n? savunmu?tur. Read more… payla? Tweet Posted by dmoadmin - April 27, 2016 at 1:57 pm Categories: E?itim, General, ?ne ??kanlar, Yaz?lar Tags: enflasyon, Friedman, keynes, maliye politikas?, para politikas? Ahmet Ha?im’in Refik ?evket ?nce’ye Mektubu Bugün Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n e?i Emine Erdo?an, “Art?k yeni bir kav?aktay?z. Türkiye’nin 90 y?ll?k enkaz?n? kald?rd?k. Fakat enkaz?n alt?ndan büyük meseleler ??kt?” buyurmu?lar. Cumhuriyet ?ncesi Anadolu’nun haline bakt???n?z zaman esas enkaz?n ne oldu?unu ve kimin devrald???n? g?rmek i?in Ahmet Ha?im’in, 1919’da ?stanbul’da mebus olan arkada?? Refik ?evket ?nce’ye yazd??? ve Anadolu’nun durumunu a??k?a ortaya koyan mektuplardan sadece birini, mesela Ni?de ile ilgili olan?n? hat?rlatmakta fayda var. Dikkat buyrunuz, o tarihte ortada ne Mustafa Kemal ve ne de Cumhuriyet var. Read more… payla? Tweet Posted by dmoadmin - February 26, 2016 at 9:22 pm Categories: E?itim, General, ?ne ??kanlar, Yaz?lar Tags: 1919, ahmet ha?im, ahmet ha?imin mektubu, Almanlar, Anadolu hastal?klar?, ka?n?, Ni?de, refik ?evket ince, tezek, yo?urt Next Page ? En Son Yaz?lar Para, ?ift Maden Sistemi ve Oz Büyücüsü Takas ekonomisinin getirdi?i k?s?tlamalardan kurtulmak i?in, d?nü?türelemeyen paran?n icad?na kadar, ?ok farkl? metalar para olarak... ‘Kriz-Büyüme-?stihdam’ ü?geninde 1994 ve 2001 Krizleri ?al??ma, i?veren ile ?al??anlar aras?nda birtak?m vaatlerin yerine getirilmesi ve kar??l???nda baz? kazan?lar?n beklendi?i bir... The China Paradox and American Misperceptions China’s journey into the 21st century is a paradox of hope and fear. A triumphal... Irakl? Alim, ?air, Filozof Cem?l S?dk? ez-Zehav? Devrinin s?ra d??? insan? Cemil S?dk? Zehavi, Sultan II. Abdülhamid taraf?ndan madalya ve rütbeler alan ve... Giri?imcilik Finansman?nda Risk Sermayesi ve Melek Finansman? Giri?imciler, genellikle ?irketlerinin ya?am d?ngüsü a?amalar?n?n olu?turulmas? süresince ?nemli miktarda sermaye gerektiren ürün ve ve fikirler... Video i?eriklerimize sitemizden eri?ebilirsiniz… De?erli takip?ilerimiz... Art?k video i?eriklerimize sitemizin üst k?sm?nda yer alan menuden kolayca eri?ebilirsiniz... ?yi seyirler... Farabi’nin ?deal Devleti: Erdemli ?ehir (El Medinetü’l Faz?la) Farabi'nin erdemli ?ehir adl? eseri, Türk-?slam dü?ünce hayat?nda hi? ku?kusuz olduk?a ?nemli bir yer tutmaktad?r.... Rylands Nüshas? ?lk Sat?raras? Türk?e Kur’an Tercümesi Türkler, X. yüzy?lda, Karahanl?lar devleti d?neminde ?slamiyeti devlet dini olarak kabul etmi?lerdir. Dinin ??renilebilmesi i?in... Avusturya ?ktisat Ekolü’nün Felsefi Temelleri Avusturya ?ktisat Okulu, Alman Tarih?i Okulu’na muhalif olarak ortaya ??km?? ve (Avusturya Okulu’nun kurucusu say?lan)... Ipler Ger?ekte Kimin Elinde? The Times of Israel'in yay?nlam?? oldu?u yaz?ya g?re: Ozgur Suriye Ordusu komutanlar?ndan biri ge?en hafta ?slamc? El... Kategoriler D?viz (47) E?itim (72) Emtia (36) Featured (1) General (206) Günlük ??lemler (24) IMKB (102) ??lem ?nerileri (23) K?sa Vadeli ??lemler (10) ?ne ??kanlar (198) ?neri Performanslar? (5) Piyasa Analizi (591) Teknik Analiz (161) Temel Analiz (528) Yaz?lar (452) Tags AB abd alt?n avro Avrupa bop borsa büyüme b?st cari a??k destek diren? dolar d?viz ekonomi endeks enflasyon esra y?lmaz Eurozone faiz FED finans Forex FX gold ihracat imkb iran ithalat kriz k?sa vade macd merkez bankas? ortado?u petrol rusya sasgem sava? suriye TCMB teknik teknik analiz tüik türkiye ?in

dailymarkets.info Whois

Domain Name: DAILYMARKETS.INFO
Domain ID: D44221431-LRMS
WHOIS Server:
Referral URL: http://registrar.1and1.info
Updated Date: 2016-02-16T09:52:44Z
Creation Date: 2011-11-23T19:36:36Z
Registry Expiry Date: 2016-11-23T19:36:36Z
Sponsoring Registrar: 1&1 Internet SE
Sponsoring Registrar IANA ID: 83
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant ID: SPAG-41668344
Registrant Name: Ozgur Yilmazel
Registrant Organization:
Registrant Street: Basaksehir
Registrant City: Istanbul
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 34360
Registrant Country: TR
Registrant Phone: +90.2127360737
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: ozgur@ozguryilmazel.info
Admin ID: SPAG-41668344
Admin Name: Ozgur Yilmazel
Admin Organization:
Admin Street: Basaksehir
Admin City: Istanbul
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 34360
Admin Country: TR
Admin Phone: +90.2127360737
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: ozgur@ozguryilmazel.info
Tech ID: C3594293-LRMS
Tech Name: Hostmaster ONEANDONE
Tech Organization: 1&1 Internet Inc.
Tech Street: 701 Lee Rd.
Tech Street: Suite 300
Tech City: Chesterbrook
Tech State/Province: PA
Tech Postal Code: 19087
Tech Country: US
Tech Phone: +1.8774612631
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +1.6105601501
Tech Fax Ext:
Tech Email: hostmaster@1and1.com
Billing ID: SPAG-41783875
Billing Name: Hostmaster EINSUNDEINS
Billing Organization: 1&1 Internet AG
Billing Street: Ernst-Frey-Str. 10
Billing City: Karlsruhe
Billing State/Province:
Billing Postal Code: 76135
Billing Country: DE
Billing Phone: +49.721913747660
Billing Phone Ext:
Billing Fax: +49.72191374246
Billing Fax Ext:
Billing Email: hostmaster@1and1.it
Name Server: NS1.BYETHOST23.ORG
Name Server: NS2.BYETHOST23.ORG
DNSSEC: unsigned
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-25T09:45:48Z <<<
"For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp"
Access to AFILIAS WHOIS information is provided to assist persons in determining the contents of a domain name registration record in the Afilias registry database. The data in this record is provided by Afilias Limited for informational purposes only, and Afilias does not guarantee its accuracy. This service is intended only for query-based access. You agree that you will use this data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this data to(a) allow, enable, or otherwise support the transmission by e-mail, telephone, or facsimile of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations to entities other than the data recipient's own existing customers; or (b) enable high volume, automated, electronic processes that send queries or data to the systems of Registry Operator, a Registrar, or Afilias except as reasonably necessary to register domain names or modify existing registrations. All rights reserved. Afilias reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy